Twee soorten subsidies voor zorgkassen

De Vlaamse zorgkassen worden bevoegd voor drie zorgtegemoetkomingen: de zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het basisondersteuningsbudget voor mensen met een handicap. Vlaanderen past nu hun subsidiëring aan aan hun nieuwe bevoegdheden. Ze krijgen van de Vlaamse overheid twee soorten subsidies: een voor de tegemoetkomingen en een voor de werkingskosten. De subsidie voor de werkingskosten bestaat uit drie delen. Een deel voor elke zorgtegemoetkoming.

Subsidie voor tegemoetkomingen

De zorgkas krijgt elk jaar een subsidie voor tegemoetkomingen. Die subsidie is gelijk aan de tegemoetkomingen die de zorgkas in de periode van 1 januari van het jaar tot en met 31 januari van het daaropvolgende jaar heeft gedaan voor het betreffende jaar of de voorgaande jaren. Er zijn wel twee aftrekposten op dat bedrag. Het totaal van alle geïnde ledenbijdragen die de zorgkas in het jaar in kwestie heeft ontvangen wordt afgetrokken. En ook de ten onrechte uitbetaalde tegemoetkomingen die het gevolg zijn van een fout van de zorgkas en waarvan de gebruiker niet bewust was, worden van dat bedrag afgetrokken.
De zorgkassen voeren rechtmatig betaalde, maar niet door de gebruiker ontvangen tegemoetkomingen niet meer uit na 24 maanden. Voor die tegemoetkomingen krijgen ze geen subsidies.
Elk jaar - voor 15 februari - bezorgt de zorgkas aan het Agentschap voor Vlaamse Sociale bescherming een jaaroverzicht van de tegemoetkomingen, de ledenbijdragen en de terugvorderingen van het afgelopen jaar.

Subsidie voor werkingskosten

De zorgkas krijgt ook jaarlijks een subsidie voor haar werkingskosten. Die subsidie bestaat uit drie delen:

een subsidie voor werkingskosten voor de aansluiting bij de Vlaamse sociale bescherming en voor de zorgverzekeringstegemoetkoming;

een subsidie voor het basisondersteuningsbudget (BOB); en

een subsidie voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB).

Wat het eerste deel van de subsidie betreft, is er een totaal bedrag van bijna 9 miljoen euro (te indexeren vanaf 2018) voorzien.
Elke erkende zorgkas met meer dan 20.000 leden en 400 lopende dossiers op 31 december van het vorige jaar krijgt een jaarlijks forfait van 71.453 euro (jaarlijks te indexeren). Daarbovenop komt een forfait van 3 euro per dossier voor een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg die nog loopt op 31 december en waarvoor de zorgkas de gegevens van de mantelzorger heeft geregistreerd (maximaal 200.000 euro). Wat dan nog overblijft van de totale jaarlijkse subsidie wordt verdeeld over de zorgkassen via een specifieke formule.

Het tweede deel van de subsidie - voor de werkingskosten voor het basisondersteuningsbudget - bedraagt bijna 400.000 euro (te indexeren). Dat bedrag wordt verdeeld onder de erkende zorgkassen op basis van het percentage personen met een BOB per zorgkas ten opzichte van alle personen met een BOB bij de erkende zorgkassen.
Het derde deel van de subsidie - voor de werkingskosten voor de tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden - bedraagt ruim 3,3 miljoen euro (te indexeren). Dat bedrag wordt verdeeld op basis van het percentage personen met een THAB per zorgkas ten opzichte van alle personen met die tegemoetkoming bij de erkende zorgkassen.

Voorschotten

De subsidies voor de tegemoetkomingen en voor de werkingskosten worden via voorschotten uitbetaald. Uiterlijk op 15 juni van het volgende jaar wordt het saldo uitbetaald of worden de teveel betaalde voorschotten teruggevorderd.

Subsidies voor uitzonderlijke werkingskosten

De zorgkassen krijgen voor het jaar 2016 een aanvullende subsidie voor uitzonderlijke werkingskosten. Het gaat om subsidies voor de kosten voor de ontwikkeling en invoering van de ICT-toepassingen eBOB en eTHAB.

Vergoeding voor indicatiestelling

Voor een indicatiestelling in het kader van de zorgverzekeringstegemoetkoming krijgt de zorgkas 75 euro. Wel alleen maar als de indicatiestelling is gebeurd door een door de gebruiker gekozen gemachtigde indicatiesteller en de zorgkas de indicatiesteller ook effectief vergoedt voor de indicatiestelling. Elke maand dient de zorgkas een vergoedingsaanvraag in bij het agentschap.
Let wel: het recht op de vergoeding voor een uitgevoerde indicatiestelling vervalt wanneer de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg of het OCMW als gemachtigde indicatiesteller de indicatiestelling heeft uitgevoerd en later - binnen zes maanden na de indicatiestelling - persoonsverzorging, huishoudelijk hulp of schoonmaakhulp verstrekt aan de gebruiker.
De gemachtigde indicatiestellers sturen hun facturen naar de zorgkas waar de geïndiceerde is aangesloten. Binnen vier maanden na de indicatiestelling. De zorgkassen factureren de indicatiestellingen door aan het agentschap uiterlijk twaalf maanden na de indicatiestelling. Het agentschap geeft geen vergoedingen meer voor indicatiestellingen die ouder zijn dan een jaar.

Inwerkingtreding

Het nieuwe besluit van 14 oktober 2016 treedt in werking op 1 januari 2017. De regels over de aanvullende subsidie voor uitzonderlijke werkingskosten geldt al vanaf 15 oktober 2016.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016 houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de Vlaamse sociale bescherming, BS 8 december 2016

Zie ook:

Decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming

Actualités

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lire la suite
Fedris, nouvelle agence des risques professionnels dès le 1er janvier 2017
Le Fonds des Accidents du travail (FAT) et le Fonds des maladies professionnelles (FMP) fusionnent en une seule institution : l'Agence fédérale des risques professionnels, soit 'Fedris' en abrégé. ...  Lire la suite
Un système de traitement des plaintes et des amendes administratives pour les infractions aux droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure
Depuis le 18 décembre 2012, les passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ont droit à des informations, à une assistance et à des indemnités en cas d'annulation ou de retard. ...  Lire la suite
search news