Van gevangenis naar sociale woning?

Wie vrij komt uit de gevangenis heeft niet meer automatisch recht op een sociale woning wegens dakloosheid. Minister van Huisvesting Liesbeth Homans reduceert het aantal voorkeurrechten (?punten?) waarop een ex-gedetineerde recht heeft.

Sociale huurwoningen worden in het Vlaamse Gewest toegewezen volgens 2 systemen. Het eerste regime is van toepassing op woningen die worden aangeboden door sociale huisvestingsmaatschappijen; het tweede op woningen van sociale verhuurkantoren (svk?s). In het toewijzingssysteem van de svk's wordt er achtereenvolgens rekening gehouden met:

de rationale bezetting van de woning;

de aantal absolute voorrangsregels, bv. voor personen met een handicap of voor kandidaat-huurders die ten onrechte gepasseerd werden bij de toewijzing van een geschikte woning;

het aantal punten dat verzameld werd via een puntensysteem; en

de chronologische volgorde.

Binnen het puntensysteem wordt opnieuw met 4 prioriteiten rekening gehouden: woningnood, kinderlast, het actueel besteedbaar inkomen en mutatie. Het sociaal verhuurkantoor kan daar nog 2 prioriteiten aan toevoegen: het aantal jaren dat de kandidaat-huurder al is ingeschreven in het inschrijvingsregister en het aantal jaren dat hij al in de gemeente of in het svk-werkingsgebied verblijft.
Elke prioriteit wordt op haar beurt verder opgesplitst in deelaspecten en aan elk deelaspect worden er dan punten toegekend. Het maximumaantal punten is 20.

Zo wordt de prioriteit woningnood onderverdeeld in 5 deelaspecten, waaronder betaalbaarheid, zelfstandig begeleid wonen voor minderjarigen, en effectieve of dreigende dakloosheid. Binnen het deelaspect effectieve of dreigende dakloosheid geeft:

geen huisvesting of opvang of verblijf in nachtopvang hebben, bijvoorbeeld recht op het maximum van 20 punten;

een instelling of gevangenis kunnen of moeten verlaten en elders geen woonrecht meer hebben, gaf eveneens recht op het maximum van 20 punten.

Maar Homans zwakt dit af. Geïnterneerden, gedetineerden, ex-geïnterneerden en ex-gedetineerden die nergens anders terecht kunnen, hebben nog slechts recht op 17 punten. Dat is evenveel, of even weinig, als een persoon die het slachtoffer werd van een gerechtelijke uithuiszetting.

Bovendien blijft het recht op de 17 punten maar geldig tot 6 maanden nadat de geïnterneerde of gedetineerde de instelling of gevangenis verliet.

In werking op:

11 december 2016.

Bron: Ministerieel besluit van 28 oktober 2016 tot wijziging van artikel 4 van het ministerieel besluit van 21 december 2007 houdende uitvoering van een aantal bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, BS 1 december 2016.

Actualités

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lire la suite
Fedris, nouvelle agence des risques professionnels dès le 1er janvier 2017
Le Fonds des Accidents du travail (FAT) et le Fonds des maladies professionnelles (FMP) fusionnent en une seule institution : l'Agence fédérale des risques professionnels, soit 'Fedris' en abrégé. ...  Lire la suite
Un système de traitement des plaintes et des amendes administratives pour les infractions aux droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure
Depuis le 18 décembre 2012, les passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ont droit à des informations, à une assistance et à des indemnités en cas d'annulation ou de retard. ...  Lire la suite
search news