Toelatingsvoorwaarden voor bescheiden woning in Brussel

Openbare vastgoedmaatschappijen (OVM) mogen, naast sociale woningen, ook woningen voor bescheiden en ?midden?-inkomens aanbieden. Onder welke voorwaarden zij dat kunnen, wordt bepaald in een besluit van 22 september 2016. Terzelfder tijd worden de plafond- en drempelbedragen voor de sociale huurwoningen aangepast.

De aanpassingen van de sociale huurregels gaan onmiddellijk in.
Voor de nieuwe regels op de woningen voor bescheiden en middeninkomens is het wachten op een volgende uitvoeringsbesluit.

Sociale woning

Om recht te hebben op een sociale woning mag het maximum toegelaten inkomen van de kandidaat-huurder en zijn gezinsleden niet hoger zijn dan: Alleenstaande 21.692,84 euro Gezin met 1 inkomen 24.103,17 euro Gezin met 2 inkomens 27.546,51 euro Verhoging per kind ten laste 2.065,98 euro Verhoging voor gehandicapte volwassene 4.131,97 euro Bedragen geldig op 1 januari 2016.
Openbare vastgoedmaatschappijen met beperkte inkomsten kunnen een contract met de regering sluiten om ook kandidaat-huurders met een hoger inkomen te kunnen toelaten. Namelijk tot 3.443,34 euro hoger dan de wettelijke plafonds.
De huurwaarborg voor een sociale woning varieert tussen 413,42 euro en 1.240,25 euro.
Als de sociaal huurder zijn intrek neemt in een aangepaste woning, wordt zijn huur gedurende de eerste maanden verminderd met een vast bedrag van 688,66 euro.

De reële jaarlijkse huurprijs wordt berekend door de basishuurprijs te nemen en die te vermenigvuldigen met de inkomenscoëfficiënt. Die coëfficiënt bekomt men door het gezinsinkomen uit het refertejaar te delen door 18.791,20 euro.
De huurder geniet een vermindering van de basishuurprijs voor kinderen ten laste. De vermindering bedraagt 5% voor één kind ten laste en loopt op tot 50% voor 6 of meer kinderen ten laste. Na toepassing van deze vermindering mag de uiteindelijk te betalen huurprijs niet lager zijn dan de helft van de basishuurprijs. Het OVM-besluit bevat een correctie voor woningen met een hoge basishuurprijs, en ook die bedragen worden aangepast.
De reële huurprijs kan echter nooit lager zijn dan 1.032,99 euro per jaar.

Al die bedragen zijn bedragen die van toepassing zijn sinds 1 januari 2016. Die 'wettelijke bedragen' worden een eerste keer geïndexeerd op 1 januari 2017. Dus over minder dan een maand?
Kandidaat-huurders die niet meer aan de inkomensvoorwaarde voldoen, worden vanaf nu automatisch overgeschreven van het register van de sociale woningen, naar het register van de woningen voor kandidaten met een bescheiden of middelgroot inkomen. Zij behouden hun anciënniteit.

Huurder met bescheiden inkomen

Het inkomen van een kandidaat-huurder met een bescheiden inkomen ligt tussen de 100% en 150% van het toegelaten inkomen voor een kandidaat-sociaal huurder.

Een bescheiden woning wordt in principe toegewezen in chronologische volgorde van inschrijving. Er wordt echter voorrang gegeven aan kandidaten die voorkeurrechten hebben opgebouwd, die nood hebben aan een woning die geschikt is voor een gehandicapte of een oudere persoon, of die het voorwerp uitmaken van een mutatie of een herhuisvesting.
De voorrangsregels zijn dezelfde als voor de sociaal huurders.

De huurovereenkomst wordt voor 9 jaar gesloten en is verlengbaar met telkens 3 jaar. Gezinnen met gehandicapte personen of 65-plussers kunnen aanspraak maken op een overeenkomst van onbepaalde duur.
De huurprijs is de maximale huurprijs die een sociaal verhuurkantoor (SVK) aanrekent aan een bewoner die de toelatingsdrempel voor een sociale woning overschrijdt. De wettelijke maxima variëren tussen 418,05 euro per maand voor een studio en 1.006,81 euro per maand voor een huis met ten minste 4 slaapkamers (te indexeren bedragen).
Brussel zou modellen van standaardhuurovereenkomst voor woningen voor bescheiden inkomens ontworpen hebben. De overeenkomsten voor bepaalde duur zouden opgemaakt worden volgens het model van de nieuwe bijlage 7, en de modellen van onbepaalde duur zouden het nieuwe model van bijlage 8 volgen, maar alle bijlagen ontbreken?.

Huurder met middeninkomen

Het inkomen van een kandidaat-huurder met een zogenaamd 'middeninkomen' varieert tussen 150% van het toegelaten inkomen voor een kandidaat-sociaal huurder en 58.965,87 euro, vermeerderd met 5.202,91 euro voor een eerste persoon ten laste en 2.752,08 euro voor elke bijkomende persoon ten laste (te indexeren bedragen). Dit zijn de wettelijke plafonds die van toepassing zijn op personen die in het kader van een stadsvernieuwingsproject met voorrang een middelgrote woning kunnen aankopen (art. 8, §1, 4° van het BBR van 26 september 2013).

Een woning voor een middeninkomen wordt op dezelfde wijze toegewezen als een woning voor een bescheiden inkomen. Alleen komt er een categorie met voorrang bij: de sociaal huurder die intussen een middeninkomen heeft verworven en zijn recht op een sociale huurwoning verliest.
Deze bepaling zal nog verder uitgewerkt worden in een ministerieel besluit.
Merkwaardig is dat het besluit geen gelijkaardige regeling bevat voor de sociaal huurder die intussen een bescheiden inkomen heeft verworven en daardoor zijn recht op een sociale huurwoning verliest?

Ook hier wordt de huurovereenkomst aangegaan voor een periode van 9 jaar en kan die daarna telkens met 3 jaar verlengd worden.

De huurprijs van een woning voor middeninkomens ligt tussen de huurprijs voor een woning voor een bescheiden inkomen en 6,5% van de kostprijs van de woning. Hoe die kostprijs berekend wordt, zal nog beschreven worden in een ministerieel besluit.

De modellen van standaardhuurovereenkomst voor woningen voor middeninkomens zouden respectievelijk bijlage 9 (bepaalde duur) en bijlage 10 (onbepaalde duur) moeten worden bij het bijgewerkte OVM-besluit.

We mogen aannemen dat de ontbrekende bijlagen nog zullen worden toegevoegd via een erratum in het BS.

In werking op:

8 december 2016: wijzigingen aan de sociale huurovereenkomsten. In de praktijk gelden de nieuwe bijdragen sinds 1 januari 2016.

Op een datum nog te bepalen door de regering: voorschriften voor woningen voor bescheiden en middeninkomens.

Wordt verwacht: uitvoeringsbesluit.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 september 2016 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van woningen die beheerd worden door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen, BS 28 november 2016.

Zie ook:
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van woningen die beheerd worden door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen, BS 28 november 2016 [OVM-besluit].

News

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen version[@language='en' and @version='published']
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Read more
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's' version[@language='en' and @version='published']
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Read more
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaartversion[@language='en' and @version='published']
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Read more
search news