Vlaamse ondersteuningspremie: Muyters publiceert lijsten met aandoeningen, voorgaande feiten en multidisciplinaire informatie

De lijst met aandoeningen en voorgaande feiten die recht geven op de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) en de lijst met multidisciplinaire informatie die mogelijk recht geeft op de VOP, zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Daarnaast bepaalt het nieuwe besluit dat het Agentschap Innoveren en Ondernemen instaat voor de beoordeling van de zelfstandige activiteit bij de toekenning van de VOP.

Vlaamse ondersteuningspremie

Met haar doelgroependecreet heeft de Vlaamse overheid de basis gelegd voor een sterk vereenvoudigd doelgroepenbeleid dat zich richt op 3 doelgroepen: de jongeren, de 55-plussers en de personen met een arbeidshandicap.
Omwille van de procedurele aanpassingen bevat dat kaderdecreet van 4 maart 2016 een nieuwe decretale basis voor de verderzetting van de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP).

Namelijk: 'De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om een stelsel in te richten dat voorziet in de tegemoetkoming aan een werkgever die een persoon met een arbeidshandicap aanwerft of heeft aangeworven, of een zelfstandige met een arbeidshandicap, ter compensatie van de kosten van de inschakeling in het beroepsleven, van de kosten van ondersteuning en van verminderde productiviteit.'

Lijst

Een en ander werd verder uitgewerkt in een besluit van 10 juni 2016. Onder andere via aanpassingen aan het bestaande besluit over de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap. Zo bepaalt die tekst dat de VDAB het recht op de toekenning van de VOP bepaalt op basis van een van de onderstaande mogelijkheden:

de lijst met aandoeningen en voorgaande feiten van personen met een indicatie van een arbeidshandicap, die na advies van de raad van bestuur van de VDAB door de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, wordt vastgesteld;

multidisciplinaire informatie;

het gespecialiseerde arbeidsonderzoek, uitgevoerd door een gespecialiseerde arbeidsonderzoekdienst (GA).

Nu zijn die lijsten verschenen in het Belgisch Staatsblad:

Lijst met aandoeningen en voorgaande feiten van personen met een indicatie van een arbeidshandicap die recht geven op de Vlaamse ondersteuningspremie.

Lijst met multidisciplinaire informatie aanvullend bij een indicatie van arbeidshandicap die mogelijk recht geeft op een Vlaamse ondersteuningspremie.

Men maakt een onderscheid tussen criteria met en zonder voorwaarde.

1 juli 2016

Het ministerieel besluit van 8 augustus 2016 - met de lijst in bijlage - treedt retroactief in werking op 1 juli 2016.

Dat is het moment waarop de aanpassingen aan het besluit over de professionele integratie in werking getreden zijn. Sindsdien is het beheer van de VOP in handen van het Departement Werk en Sociale Economie (WSE). De rol van de VDAB spitst zich toe op de attestering van de personen met een arbeidshandicap en het evalueren van het rendementsverlies bij de verlenging of verhoging van de ondersteuning. De VDAB bepaalt of een persoon met een indicatie van arbeidshandicap recht heeft op één of meerdere bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen.

Bron: Ministerieel besluit van 8 augustus 2016 tot bepaling van de criteria en de multidisciplinaire informatie die recht verlenen op de Vlaamse ondersteuningspremie en tot aanduiding van de organisatie die gelast is met de beoordeling van zelfstandige activiteiten, BS 7 september 2016

Zie ook:
? Decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid, BS 4 april 2016
? Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2016 tot uitvoering van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid, BS 28 juni 2016
? Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap, BS 3 oktober 2008

Actualités

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lire la suite
Fedris, nouvelle agence des risques professionnels dès le 1er janvier 2017
Le Fonds des Accidents du travail (FAT) et le Fonds des maladies professionnelles (FMP) fusionnent en une seule institution : l'Agence fédérale des risques professionnels, soit 'Fedris' en abrégé. ...  Lire la suite
Un système de traitement des plaintes et des amendes administratives pour les infractions aux droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure
Depuis le 18 décembre 2012, les passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ont droit à des informations, à une assistance et à des indemnités en cas d'annulation ou de retard. ...  Lire la suite
search news