Palliatieve zorg niet beperkt tot levenseinde

De wetgever verruimt de definitie van palliatieve zorg. Deze zorgvorm is niet meer gekoppeld aan het levenseinde. De levensverwachting van de patiënt speelt geen rol. Bovendien wordt de zorg verdiept tot alle aspecten van de levenskwaliteit, ook op existentieel en spiritueel vlak.

Levensverwachting

De levensverwachting speelt geen rol meer bij palliatieve zorg. Een patiënt heeft recht op palliatieve zorg als hij zich bevindt in een vergevorderd of terminaal stadium van een ernstige evolutieve en levensbedreigende ziekte. Zijn levensverwachting speelt geen rol.

Met deze nieuwe definitie hebben ook niet-terminale patiënten recht op palliatieve zorg. Het gaat bv. om patiënten die lijden aan chronische pathologieën in een vergevorderd stadium (hartinsufficiëntie, longaandoeningen).

Uiteraard blijven ook terminale patiënten - patiënten van wie het levenseinde nadert - recht hebben op palliatieve zorg.

Inzet palliatieve zorg

Palliatieve zorg wordt ingezet vanaf het ogenblik waarop men vaststelt dat de patiënt palliatief is tot en met de terminale fase. Palliatieve zorg kan bovendien al ingezet worden wanneer de patiënt nog behandeld wordt.

Vandaag de dag wordt palliatieve zorg vaak pas opgestart op het moment dat de patiënt uitbehandeld is en al veel levenskwaliteit heeft verloren. Door de palliatieve zorg al op te starten tijdens de behandeling kan men dit vermijden.

Palliatieve zorg omvat ook de zorg voor naasten en mantelzorgers tot na het overlijden.

Idealiter verloopt de inzet van palliatieve zorg progressief, in functie van de zorgnoden en zorgwensen.

Multidisciplinaire totaalzorg

Palliatieve zorg is multidisciplinaire totaalzorg. Op dit moment is er in die totaalzorg aandacht voor het fysieke, psychische, sociale en morele aspect. De wetgever eist nu ook dat palliatieve zorg aandacht heeft voor existentiële en desgevallend spirituele aspecten.

Wetenschappelijke richtlijnen

Er komen wetenschappelijke instrumenten voor de identificatie van een zieke als palliatief. Ook voor het inschatten van zorgnoden en zorgwensen komen er hulpmiddelen.

Inwerkingtreding

De nieuwe wet van 21 juli 2016 treedt in werking op 8 september 2016.

Bron: Wet van 21 juli 2016 tot wijziging van de wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg, tot verruiming van de definitie van palliatieve zorg, BS 29 augustus 2016

Wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg (art. 2)

News

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen version[@language='en' and @version='published']
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Read more
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's' version[@language='en' and @version='published']
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Read more
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaartversion[@language='en' and @version='published']
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Read more
search news