Samenstelling Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk wordt aangepast

De samenstelling van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk wordt aangepast. Bij de werkgevers- en de werknemersvertegenwoordigers komt er telkens een extra lid en plaatsvervanger. Ook de vertegenwoordiging van de kmo's en de niet-commerciële sector wijzigt.

Op dit moment bestaat de raad uit:

een voorzitter en een ondervoorzitter;

12 gewone leden en 12 plaatsvervangende leden die de meest representatieve werkgeversorganisaties vertegenwoordigen;

12 gewone leden en 12 plaatsvervangende leden die de meest representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigen;

de directeur-generaal van de Algemene Directie die zich kan laten bijstaan of vertegenwoordigen door maximaal 2 medewerkers, en die als permanente deskundige deelneemt aan de werkzaamheden van de raad;

de directeur-generaal van de Algemene Directie van het Toezicht op het Welzijn op het werk van de Federale Overheidsdienst die zich kan laten bijstaan of vertegenwoordigen door maximaal 2 medewerkers, en die als permanente deskundige deelneemt aan de werkzaamheden van de raad.

Maar het woord 'twaalf' wordt telkens vervangen door 'dertien'. Dat betekent dat er voortaan 13 gewone leden (en 13 plaatsvervangende leden) de werkgevers? en werknemersorganisaties vertegenwoordigen.

Verder wordt de regeling in verband met de aanduiding en de vervanging van de leden die de kmo's vertegenwoordigen opgeheven. Zo bepaalde het KB van 27 oktober 2016 tot nu dat de leden die de kleine en de middelgrote ondernemingen vertegenwoordigen, worden aangeduid en vervangen op dezelfde wijze als hun vertegenwoordigers in de Nationale Arbeidsraad (NAR). En dat de leden die de niet-commerciële sector vertegenwoordigen, betrokken worden bij de werkzaamheden van de raad.

Bij de omschrijving van de opdrachten van het secretariaat wordt ook de passage opgeheven die ervoor zorgt dat de niet-commerciële sector zijn standpunten kenbaar kan maken.
Namelijk: 'De standpunten van de leden die de meest representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties van de niet-commerciële sector vertegenwoordigen, kunnen, op hun verzoek, als bijlage bij het advies worden gevoegd.' Die mogelijkheid bestaat dus niet langer.

Deze aanpassingen treden in werking op 18 augustus 2016. Dat is 10 dagen na publicatie van het wijzigingsbesluit.

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk geeft op aanvraag adviezen over maatregelen die betrekking hebben op de domeinen die omschreven worden in de Welzijnswet van 4 augustus 1996. Maar de raad kan ook op eigen initiatief zaken bespreken en daarover advies geven. Verder brengt de raad onder andere ook advies uit over de jaarverslagen die door de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het werk of door de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid worden opgesteld.

Bron: Koninklijk besluit van 12 juli 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 2006 betreffende de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, BS 8 augustus 2016

Nieuws

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lees meer
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's'
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Lees meer
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Lees meer
search news