Verhoging en inhaalpremie voor volledige minimumpensioenen van zelfstandigen en werknemers

De laagste pensioenen die voor een volledige loopbaan worden toegekend aan werknemers en zelfstandigen, zullen vanaf 1 januari 2017 met 0,7% stijgen. In afwachting daarvan zal de verhoging de vorm aannemen van een eenmalige inhaalpremie die in december 2016 wordt uitbetaald.

Hiermee brengt de regering een sociale correctie aan in de taxshift. Deze maatregelen zorgen voor een sterkere koppeling tussen het pensioenbedrag en de beroepsloopbaan.

Voor wie zijn ze bedoeld?

Deze maatregelen zijn van toepassing op werknemers en zelfstandigen die een beroepsloopbaan van 45 jaar (effectieve of gelijkgestelde periodes en gemengde loopbaan) bewijzen, ?maar die niettemin onvoldoende pensioenrechten hebben kunnen opbouwen, waardoor ze onder het stelsel van het minimumpensioen vallen?. Dat lezen we in de parlementaire stukken.

De wetgever voorziet in de mogelijkheid om bij KB de vereiste van een breuk van 45/45, die overeenstemt met een volledige loopbaan, te verminderen tot maximaal 43/45 of een gelijkwaardige breuk, naargelang de beschikbare budgetten.

Verhoging van het maandpensioen vanaf 2017

Vanaf 1 januari 2017 zal het bedrag van het minimale rust- of overlevingspensioen dat voor een volledige loopbaan wordt toegekend maandelijks met 0,7% worden verhoogd. De wetgever heeft in de mogelijkheid voorzien om dit verhogingspercentage bij KB op te trekken, zonder dat het echter meer dan 10% mag bedragen.

De wet past twee wetten op het gebied van pensioenen aan (wet van 10 februari 1981 en wet van 15 mei 1984).

Eenmalige premie in december 2016

Om de maandelijkse verhoging die vanaf 1 januari 2017 geldt door te voeren moeten de computersystemen van de Federale Pensioendienst (FPD) en van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) worden aangepast. Daarom opteert de regering in afwachting daarvan voor een eenmalige inhaalpremie, die in december 2016 aan de betrokken begunstigden zal worden uitbetaald, en dit voor zover ze die maand daadwerkelijk een minimumpensioen ontvangen.

Die eenmalige premie is gelijk aan 0,7% van het bedrag van, naargelang het geval, elk gewaarborgd minimumpensioen in het werknemersstelsel of elk minimumpensioen in het zelfstandigenstelsel dat in de loop van het jaar 2016 maandelijks betaald zal zijn.

Ook hier voorziet de wetgever in de mogelijkheid om dit percentage bij KB op te trekken tot maximaal 10%.

Deze eenmalige premie wordt fiscaal op dezelfde manier belast als beroepsinkomsten.

Op te merken valt dat deze premie niet in aanmerking wordt genomen voor de toepassing van de regels die de cumulatie van een overlevingspensioen met een rustpensioen beperken.

Voor het werknemersstelsel past de wetgever op die premie bovendien de regels toe inzake de invordering van ten onrechte uitbetaalde prestaties en de verjaring van de terugvordering.

Inwerkingtreding

De nieuwe wet treedt in werking op 1 december 2016, met uitzondering van de specifieke bepalingen over de verhoging van de minimummaandpensioenen die vanaf 1 januari gepland is. Die bepalingen zijn logischerwijze van toepassing vanaf 1 januari 2017.

Bron: Wet van 6 juli 2016 tot toekenning van een premie aan sommige begunstigden van een minimumpensioen en tot verhoging van sommige minimumpensioenen, in het werknemers- en zelfstandigenstelsel, BS 28 juli 2016.

Zie ook:
- Wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, BS 15 augustus 1980 (art. 152 en art. 153).
- Herstelwet van 10 februari 1981 inzake de pensioenen van de sociale sector, BS 14 februari 1981 (art. 33, art. 33bis, art. 34 en art. 34bis).
- Koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 16 januari 1968 (art. 52).
- Koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 10 januari 1968 (art. 108-109).
- Wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 22 mei 1984 (nieuw art. 131quater).

Nieuws

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lees meer
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's'
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Lees meer
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Lees meer
search news