Vlaamse overheid publiceert opnieuw reparatiebesluit na schorsing maatwerkbesluit

In een arrest van 26 januari 2016 heeft de Raad van State de schorsing bevolen van de tenuitvoerlegging van het maatwerkbesluit van 19 december 2014 en het bijhorend ministerieel besluit van 26 maart 2015.

De Vlaamse Regering heeft nu opnieuw een reparatiebesluit gepubliceerd om ervoor te zorgen dat de bedrijfsvoering van de betrokken ondernemingen niet in het gedrang komt door het schorsingsarrest.

Maatwerkdecreet

Het maatwerkdecreet van 12 juli 2013 hervormt de collectieve en professionele inschakeling van personen die moeilijk toegang vinden tot de arbeidsmarkt. Het decreet voorziet in werkondersteunende maatregelen voor 3 categorieën van 'doelgroepwerknemers': personen met een arbeidshandicap, personen met een psychosociale arbeidsbeperking, en 'uiterst kwetsbare personen'.
Vóór de inwerkingtreding van het maatwerkdecreet op 1 april 2015 bestonden voor die doelgroepen afzonderlijke 'werkvormen': beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en invoegbedrijven.

Het maatwerkdecreet werd uitgevoerd door een besluit van 19 december 2014 dat ook op 1 april 2015 in werking getreden is. En daarna heeft een besluit van 26 maart 2015 de lijst met indicaties vastgesteld om de behoefte aan werkondersteunende maatregelen te bepalen, en de ondersteuningsgraad die sommige categorieën van personen genieten bij hun aanwerving door een maatwerkbedrijf.

Schorsing

De Raad van State heeft de tenuitvoerlegging van die teksten geschorst op vraag van een paar vzw's uit de sector.
Door de schorsing 'herleeft' de bestaande regeling, aldus de Raad van State. Een paar 'oudere' besluiten zijn 'opnieuw tot de rechtsorde getreden' en dus heeft de Vlaamse Regering reparatiebepalingen gepubliceerd om de continuïteit van de bedrijfsvoering van de betrokken ondernemingen te garanderen.
Op 15 juli zijn al 2 wijzigingsbesluiten verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Het gaat om aanpassingen aan:

het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1996 houdende subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van de werknemers in de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Departement voor Werk en Sociale Economie;

het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1999 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden van de beschutte werkplaatsen;

het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet van 14 juli 1998 inzake sociale werkplaatsen.

En nu heeft de Vlaamse overheid opnieuw een wijzigingsbesluit gepubliceerd. Want het is noodzakelijk dat de toeleiding en het recht op tewerkstelling in beschutte werkplaatsen en de behandeling van openstaande vragen voor de Vlaamse Ondersteuningspremie niet in het gedrang komen tijdens het opnieuw invoeren van de oude regelgeving.

Aanpassing

Concreet: het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap wordt aangepast met ingang van 1 juli 2016.

De omschrijving van het begrip 'bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen' wordt aangepast om de continuïteit te garanderen. Men heeft het over:

?de maatregelen die tot doel hebben een persoon met een indicatie van arbeidshandicap beter te integreren op de arbeidsmarkt.

Het gaat om aanpassingen van en aan de arbeidsomgeving, tegemoetkomingen in de verplaatsingskosten en verblijfkosten voor personen met een arbeidshandicap met mobiliteitsproblemen, ondersteuning door gebarentaal-, oraal- en schrijftolken, de Vlaamse Ondersteuningspremie en tewerkstelling in een beschutte werkplaats?.

Daarnaast wordt hoofdstuk VII van het besluit van 18 juli 2008 opnieuw opgenomen in de volgende lezing: 'Hoofdstuk VII. Tewerkstelling in een beschutte werkplaats.'

Daardoor zijn volgende personen zijn vanaf 9 februari 2016 gerechtigd op een tewerkstelling in beschutte werkplaatsen:

de personen die op 31 maart 2015 tewerkgesteld zijn in een beschutte werkplaats en die volgens de VDAB als persoon met een arbeidshandicap onvoorwaardelijk of voorwaardelijk gerechtigd zijn op tewerkstelling in een beschutte werkplaats;

de personen die gedurende de periode van 1 april 2015 tot en met 9 februari 2016 als doelgroepwerknemer (personen met een arbeidshandicap en personen met een psychosociale arbeidsbeperking) aangeworven werden door een maatwerkbedrijf.

De personen met een recht op werkondersteunende maatregelen (loonpremie, vergoeding voor begeleiding op de werkvloer) en die op 9 februari 2016 niet in dienst zijn bij een maatwerkbedrijf, zijn vanaf dezelfde datum gerechtigd op een tewerkstelling in een beschutte werkplaats.
De personen met een indicatie arbeidshandicap kunnen vanaf 1 juli 2016 een recht op tewerkstelling in beschutte werkplaatsen 'op basis van artikel 4' krijgen. In die bepaling komt het recht op de bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen voor personen met een indicatie van arbeidshandicap aan bod.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap, BS 4 augustus 2016

Zie ook:
? Arrest van de Raad van State van 26 januari 2016 , BS 16 februari 2016 (uittreksel)
? Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 16 maart 2015
? Ministerieel besluit van 26 maart 2015 tot uitvoering van artikel 13 en 51 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling en het artikel 13 van het besluit van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet lokale diensteneconomie van 22 november 2013, BS 30 maart 2015
? Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap, BS 3 oktober 2008
? Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1996 houdende de subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van de werknemers in de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Departement voor Werk en Sociale Economie en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1999 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden van de beschutte werkplaatsen, BS 15 juli 2016
? Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet van 14 juli 1998 inzake sociale werkplaatsen, BS 15 juli 2016

Actualités

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lire la suite
Fedris, nouvelle agence des risques professionnels dès le 1er janvier 2017
Le Fonds des Accidents du travail (FAT) et le Fonds des maladies professionnelles (FMP) fusionnent en une seule institution : l'Agence fédérale des risques professionnels, soit 'Fedris' en abrégé. ...  Lire la suite
Un système de traitement des plaintes et des amendes administratives pour les infractions aux droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure
Depuis le 18 décembre 2012, les passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ont droit à des informations, à une assistance et à des indemnités en cas d'annulation ou de retard. ...  Lire la suite
search news