Minister Peeters bevestigt bevoegdheden 'voorstel tot transactie' bij inbreuken op Wetboek van Economisch Recht

Alle overtredingen van het Wetboek van Economisch Recht kunnen worden afgehandeld via een zogenaamde transactie. Een soort minnelijke schikking (waarvan het bedrag varieert van 26 tot 600.000 euro) die de strafvordering doet vervallen. De optie bestaat sinds mei 2014. En van bij het begin is het aan de Directeurs-generaal van de Algemene Directie Economische Inspectie en van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de FOD Economie - en bij hun afwezigheid of verhindering aan de Adviseurs-generaal - om de voorstellen tot transactie te doen.

De bevoegdheidsregeling vormt het voorwerp van het KB van 10 april 2014. Via de Verzamelwet Economie van 29 juni 2016 stelt de wetgever echter dat de bevoegde personen en instanties ook via een MB worden aangewezen. Minister van Economie, Kris Peeters, voegt daarom de daad bij het woord via een MB van 18 juli 2016. Daarmee worden de directeurs-generaal formeel aangesteld om, voor wat betreft de inbreuken die werden vastgesteld door hun diensten, een voorstel van transactie te doen aan de daders. Bij hun afwezigheid of verhindering zijn de adviseurs-generaal aan zet.

Het MB van 18 juli 2016 treedt in werking op 8 augustus, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Ministerieel besluit van 18 juli 2016 houdende de aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn aan de daders van inbreuken op het Wetboek van economisch recht, de transactie bedoeld in artikel XV.61, van het voornoemde Wetboek, voor te stellen, BS 29 juli 2016.

News

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen version[@language='en' and @version='published']
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Read more
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's' version[@language='en' and @version='published']
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Read more
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaartversion[@language='en' and @version='published']
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Read more
search news