Bijkomende verplichtingen voor fabrikanten en invoerders van tabaksproducten

Sinds 19 mei 2016 is er een strengere regeling van toepassing op de handel in tabaksproducten. Vanaf 1 augustus 2016 zullen fabrikanten en invoerder van deze producten echter enkele bijkomende verplichtingen moeten naleven. Deze verplichtingen worden opgelegd door een KB van 29 juni 2016 dat het KB van 5 februari 2016 'betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten' wijzigt.

Zo zullen de fabrikanten en invoerders verplicht zijn om een identificatienummer aan te vragen in het kader van de jaarlijkse notificatie vooraleer ze voor het eerst informatie indienen, per merk en per type product, bij het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De andere verplichtingen betreffen onder meer het identificatienummer van het tabaksproduct en het gebruik van het gemeenschappelijk elektronisch portaal voor het indienen van gegevens.

We sommen eerst nog even de nieuwe regels op met betrekking tot de jaarlijkse notificatie voor we verdergaan met de nieuwe verplichtingen.

Jaarlijkse notificatie

Het in de handel brengen van tabaksproducten is onderworpen aan een jaarlijkse notificatie bij het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

De fabrikant of de invoerder, als de fabrikant geen zetel heeft in België, die tabaksproducten in de handel brengt, moet jaarlijks vóór 20 november een notificatiedossier indienen bij dit directoraat.

Dat notificatiedossier moet minstens de volgende gegevens per merk en per type bevatten:

een lijst van alle ingrediënten, met opgave van de hoeveelheden, die voor de productie van die tabaksproducten worden gebruikt, naar afnemend gewicht van elk ingrediënt,

de emissieniveaus, en

indien beschikbaar, informatie over andere emissies en de niveaus daarvan.

De fabrikanten en invoerders moeten het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding ook meedelen wanneer de samenstelling van een product zodanig wordt gewijzigd dat de verstrekte informatie moet aangepast worden. De informatie wordt voor een nieuw of gewijzigd tabaksproduct ingediend vóór dat product in de handel wordt gebracht.

Lijst van ingrediënten

Bij de ingrediëntenlijst moet de fabrikant of invoerder een verklaring voegen waarin hij uiteenzet waarom die ingrediënten aan de betrokken tabaksproducten worden toegevoegd. Daarbij vermeldt hij ook de status van de ingrediënten en de toxicologische gegevens van de ingrediënten in verbrande en onverbrande vorm, naargelang het geval, waarbij de gevolgen daarvan voor de gezondheid van consumenten worden vermeld en onder meer mogelijke verslavende effecten in aanmerking worden genomen.

Voorts moet de fabrikant of invoerder voor sigaretten en roltabak een technisch document indienen met een algemene beschrijving van de gebruikte additieven en hun eigenschappen.

Bekendmaking van informatie

Het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding zorgt ervoor dat de verstrekte informatie bekend wordt gemaakt op een voor het publiek toegankelijke website.
Bij het voor publiek beschikbaar maken van deze informatie houdt het directoraat naar behoren rekening met de noodzaak om bedrijfsgeheimen te beschermen. Het directoraat eist dat de fabrikanten en invoerders bij het indienen van de informatie aangeven welke informatie zij als bedrijfsgeheim beschouwen.

Studies, voorkeuren en samenvattingen

De fabrikanten en invoerders moeten bij het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding ook hun interne en externe studies aangaande marktonderzoek indienen, naast de voorkeuren van verschillende groepen consumenten, inclusief jongeren en huidige rokers, inzake ingrediënten en emissies, en samenvattingen van marktonderzoeken die zij uitvoeren bij het lanceren van nieuwe producten.

Verslag van verkoopvolume

De fabrikanten en invoerders moeten ook jaarlijks verslag uitbrengen over hun verkoopvolume per merk en type, binnen België, opgegeven in aantallen sigaretten/sigaren/cigarillo's of in kilogram (deze verplichting bestaat al sinds 1 januari 2015).

Retributie

De fabrikanten of invoerders moeten het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding ook het bewijs van betaling sturen van een retributie van 125 euro per genotificeerd product op de rekening van dat directoraat. Deze vergoeding is niet terugvorderbaar.

Gemeenschappelijk elektronisch portaal

De fabrikanten en invoerders van tabaksproducten moeten nu ook vanaf 1 augustus 2016 het gemeenschappelijk elektronisch portaal voor het indienen van gegevens gebruiken wanneer zij informatie indienen met betrekking tot hun tabaksproducten aan het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding. Ze moeten dit directoraat ook contacteren om te weten te komen wie de beheerder van dat portaal is.

Submitter ID

Voordat de fabrikant of invoerder voor het eerst informatie indient, vraagt hij een identificatienummer (submitter ID) aan, dat wordt gegenereerd door de beheerder van het gemeenschappelijk portaal.

De fabrikant of invoerder dient desgevraagd een document in met de identificatie van de onderneming en de authenticatie van de activiteiten in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Het identificatienummer van de indiener moet worden gebruikt bij alle latere indieningen en in alle latere correspondentie.

TP-ID

Op basis van het submitter ID kent de fabrikant of invoerder aan elk op te geven product een tabaksproduct-ID (TP-ID) toe.

Bij het indienen van informatie over producten met dezelfde samenstelling en hetzelfde ontwerp maken de fabrikanten en invoerders, voor zover mogelijk, gebruik van hetzelfde TP-ID, in het bijzonder wanneer er gegevens door verschillende leden van een groep ondernemingen worden ingediend. Dit is van toepassing ongeacht het merk, het subtype en het aantal markten waarop deze producten in de handel worden gebracht.

Indien de fabrikant of invoerder niet kan waarborgen dat hetzelfde TP-ID wordt gebruikt voor producten met dezelfde samenstelling en hetzelfde ontwerp, verstrekt hij, voor zover mogelijk, ten minste de verschillende TP-ID's die aan deze producten werden toegewezen.

In werking

Het KB van 29 juni 2016 treedt in werking op 1 augustus 2016, tien dagen na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 29 juni 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten, BS 22 juli 2016.

Zie ook:
Koninklijk besluit van 5 februari 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten, MB 3 mars 2016 (KB tabaksproducten).

Nieuws

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lees meer
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's'
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Lees meer
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Lees meer
search news