Alternatieve financiering toeslag tijdelijke werkloosheid

Een programmawet van 2 januari 2001 heeft de mogelijkheid gecreëerd om bij KB het bedrag van de alternatieve financiering van de sociale zekerheid te verhogen met de kost van de toeslag van 5% van de uitkering voor tijdelijke werkloosheid.

Voor het jaar 2016 wordt dat bedrag vastgesteld op 31.481 duizend euro. In 2015 was dat 27.594 duizend euro.

Dat blijkt uit een KB van 6 juni 2016. Het bedrag voor 2016 is samengesteld uit:

het bedrag voor het jaar 2016, namelijk 37.195 duizend euro;

verminderd met de afrekening voor het jaar 2015, namelijk 5.714 duizend euro.

De bedragen worden gestort aan de R.S.Z.-globaal beheer.

Het KB van 6 juni 2016 treedt in werking op 4 juli 2016.

Bron: Koninklijk besluit van 6 juni 2016 tot vaststelling voor het jaar 2016 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kost van de toeslag van 5 % van de uitkering voor tijdelijke werkloosheid, bedoeld in artikel 114, § 6, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 24 juni 2016

Zie ook:
Programmawet van 2 januari 2001, BS 3 januari 2001 (art. 66 PW)

News

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen version[@language='en' and @version='published']
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Read more
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's' version[@language='en' and @version='published']
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Read more
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaartversion[@language='en' and @version='published']
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Read more
search news