Vijfde internationale update voor indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen

In december 2012 hebben deskundigen van de Verenigde Naties (VN) een grondige update goedgekeurd van het internationaal Geharmoniseerd Systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen (GHS). De Europese Unie heeft die update nu overgenomen in haar CLP-verordening op de indeling, etikettering, en verpakking van stoffen en mengsels.
De wijzigingen hebben uitwerking vanaf 1 februari 2018.

Samengevat

De meeste aanpassingen hebben te maken met de:

indeling in de gevarenklassen voor huidcorrosie/-irritatie, ernstig oogletsel/oogirritatie, of aerosolen;

indeling van oxiderende vaste stoffen;

etikettering van mengsels die allergenen bevatten; en

wijzigingen, schrappingen of toevoegingen van gevarenaanduidingen, aanvullende gevareninformatie en voorzorgsmaatregelen.

Gevarenklassen

Stoffen of mengsels worden - volgens de aard van het gevaar - ingedeeld in gevarenklassen en onderverdeeld in gevarencategorieën. Aan elke categorie worden er pictogrammen, signaalwoorden, en gevarenaanduidingen (H-zinnen), eventueel aanvullende gevarenaanduidingen (EUH-zinnen), en voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) toegekend.

Verordening (EU) 2016/918 grijpt stevig in op de huidige indeling en etikettering van stoffen en mengsels, die is opgenomen in bijlage I bij de CLP-verordening, waarbij CLP staat voor Classification, Labeling and Packaging. Een kort overzicht:

Fysische gevaren 2.1 Ontplofbare stoffen Gewijzigd 2.2 Ontvlambare gassen (waaronder chemisch instabiele gassen) Gewijzigd 2.3 Aerosolen Gewijzigd 2.4 Oxiderende gassen / 2.5 Gassen onder druk Gewijzigd 2.6 Ontvlambare vloeistoffen / 2.7 Ontvlambare vaste stoffen / 2.8 Zelfontledende stoffen en mengsels Gewijzigd 2.9 Pyrofore vloeistoffen Gewijzigd 2.10 Pyrofore vaste stoffen Gewijzigd 2.11 Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels Gewijzigd 2.12 Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen Gewijzigd 2.13 Oxiderende vloeistoffen Gewijzigd 2.14 Oxiderende vaste stoffen Gewijzigd 2.15 Organische peroxiden Gewijzigd 2.16 Bijtend voor metalen /

Gezondheidsgevaren 3.1 Acute toxiciteit Gewijzigd 3.2 Huidcorrosie/-irritatie INTEGRAAL VERVANGEN 3.3 Ernstig oogletsel/oogirritatie INTEGRAAL VERVANGEN 3.4 Sensibilisatie van de luchtwegen of van de huid / 3.5 Mutageniteit in geslachtscellen Kleine correctie 3.6 Kankerverwekkendheid / 3.7 Voortplantingstoxiciteit / 3.8 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling / 3.9 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling / 3.10 Aspiratiegevaar /

Milieugevaren 4.1 Gevaar voor het aquatische milieu Gewijzigd

Verdere gevaren 5.1 Gevaar voor de ozonlaag /

Speciale voorschriften

Bijlage II bij de CLP-verordening bevat bijzondere voorschriften voor de etikettering en verpakking van enkele specifieke stoffen en mengsels. Deel 2 van die bijlage bevat bijvoorbeeld voorschriften voor de aanvullende etikettering van loodhoudende mengsels. Daar wordt de verplichting versoepeld om het volgend aanvullend voorschrift te vermelden: EUH208 - ?Bevat (naam van de sensibiliserende stof). Kan een allergische reactie veroorzaken?.

Gevarenaanduidingen

Bijlage III bevat de volledige lijst van de gevarenaanduidingen (H-zinnen, van Hazard), en aanvullende gevarenaanduidingen en aanvullende etiketteringselementen (EUH-zinnen).

Verordening 2016/918 wijzigt alleen de H-zinnen die betrekking hebben op de gezondheidsgevaren. Niet alle wijzigingen hebben echter een impact op de Nederlandstalige formulering van de zin.
De H-zinnen voor materiële gevaren en milieugevaren, en de EUH-zinnen wijzigen niet.

Gevarenaanduidingen voor gezondheidsgevaren Code Van toepassing op Tekst Impact H300- H302 H304 H310 - H312     / H314 3.2 - Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 1 en subcategorieën 1A, 1B, 1C Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel Gewijzigd H315H317     / H318 3.3 - Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 1   Geen wijziging in NL H319 H330 - H332 H334 - H336H340 - H341 H350 - H351 H360 - H362 H370 - H373 H300 + H310 H300 + H330 H310 + H330 H300 + H310 + H330 H301 + H311 H301 + H331     / H311 + H331 3.1 - Acute dermale toxiciteit en acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 3   Geen wijziging in NL H301 + H311 + H331     / H302 + H312 3.1 - Acute orale toxiciteit en acute dermale toxiciteit, gevarencategorie 4 Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid Gewijzigd H302 + H332 H312 + H332 H302 + H312 + H332     /

Voorzorgsmaatregelen

Bijlage IV bij de CLP-verordening lijst de voorzorgsmaatregelen op: de zogenaamde P-zinnen (van Precaution).

De leverancier mag de veiligheidsaanbevelingen combineren als de verstaanbaarheid daardoor niet verloren gaat. Verordening 2016/918 zegt echter expliciet dat de woorden of woordgroepen die tussen schuine strepen staan (kolom 2), gekozen moeten worden volgens de aanwijzingen (kolom 5).

Hier volgt een overzicht van de codes die worden gewijzigd, geschrapt of toegevoegd.
De P-zinnen in tabel 6.1 - Algemene voorzorgsmaatregelen wijzigen niet.

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. preventie Code P-zin Impact P201   / P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. Gewijzigd P210 - P211   / P220 Verwijderd houden van kleding en andere brandbare materialen Gewijzigd P221 Vermenging met brandbare stoffen/? absoluut vermijden GESCHRAPT P222 Blootstelling aan lucht vermijden Gewijzigd P223 Contact met water vermijden Gewijzigd P230 Vochtig houden met? Gewijzigd P231 Inhoud onder inert gas/? gebruiken en bewaren Gewijzigd P232   / P233 In goed gesloten verpakking bewaren Gewijzigd P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren Gewijzigd P235 Koel bewaren Gewijzigd P240 Opslag- en opvangreservoir aarden Gewijzigd P241 Explosieveilige [elektrische/ventilatie-/verlichtings-/?]apparatuur gebruiken Gewijzigd P242 Vonkvrij gereedschap gebruiken Gewijzigd P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen Gewijzigd P244   / P250 Malen/schokken/wrijving/? vermijden Gewijzigd P251P260   / P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden Gewijzigd P262   / P263 Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden Gewijzigd p264P270 - P273   / P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen Gewijzigd P282 Koude-isolerende handschoenen en hetzij gelaatsbescherming hetzij oogbescherming dragen Gewijzigd P283 Vuurbestendige of vlamvertragende kleding dragen Gewijzigd P284 [Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen Gewijzigd P231 + P232 Inhoud onder inert gas/? gebruiken en bewaren. Tegen vocht beschermen Gewijzigd P235 + P410 Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen GESCHRAPT

In sommige gevallen wijzigen alleen de maatregelen die moeten worden genomen. In andere gevallen wijzigt ook de P-zin zelf. Dat is zo bij: P220, P231, P241, P242, P243, P250, P282, P283, en P231 + P232.
De wijzigingen bij P234, P240 en P263 hebben geen impact op de Nederlandstalige P-zinnen.

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. reactie Code P-zin Impact P301   / P302 BIJ CONTACT MET DE HUID: Gewijzigd P303 - P306P308P310 - P311   / P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen. Gewijzigd P313 - P315   / P320 Specifieke behandeling dringend vereist (zie ? op dit etiket). Gewijzigd P321 Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket). Gewijzigd P330 - P333   / P334 In koud water onderdompelen [of nat verband aanbrengen]. Gewijzigd P335 - P338P340P342P351 - P352   / P353 Huid met water afspoelen [of afdouchen]. Gewijzigd P360 - P364   / P370 In geval van brand: Gewijzigd P371   / P372 Ontploffingsgevaar Gewijzigd P373 NIET blussen wanneer het vuur de ontplofbare stoffen bereikt. Gewijzigd P374 Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. GESCHRAPT P375 Op afstand blussen in verband met ontploffingsgevaar. Gewijzigd P376 - P377   / P378 Blussen met ? Gewijzigd P380 Evacueren. Gewijzigd P381 In geval van lekkage alle ontstekingsbronnen wegnemen. Gewijzigd P390 - P391P301 + P310   / P301 + P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen. Gewijzigd P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. GESCHRAPT P302 + P334 BIJ CONTACT MET DE HUID: in koud water onderdompelen of nat verband aanbrengen. Gewijzigd P302 + P352   / P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. GESCHRAPT P304 + P340   / P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. GESCHRAPT P306 + P360P308 + P311P308 + P313   / P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Gewijzigd P333 + P313   / P336 + P315 Bevroren lichaamsdelen met lauw water ontdooien. Niet wrijven. Onmiddellijk een arts raadplegen. TOEGEVOEGD P335 + P334 Losse deeltjes van de huid afvegen. In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen. GESCHRAPT P337 + P313P342 + P311P361 + P364P362 + P364P370 + P378   / P370 + P378 In geval van brand: blussen met ... Gewijzigd P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. TOEGEVOEGD P302 + P335 + P334 BIJ CONTACT MET DE HUID: losse deeltjes van de huid afvegen. In koud water onderdompelen [of nat verband aanbrengen]. TOEGEVOEGD P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. TOEGEVOEGD P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen. TOEGEVOEGD P370 + P380 In geval van brand: evacueren. GESCHRAPT P370 + P380 + P375 In geval van brand: evacueren. Op afstand blussen in verband met ontploffingsgevaar. Gewijzigd P371 + P380 + P375   / P370 + P372 + P380 + 373 In geval van brand: ontploffingsgevaar. Evacueren. NIET blussen wanneer het vuur de ontplofbare stoffen bereikt TOEGEVOEGD P370 + P380 + P375 + [P378] In geval van brand: evacueren. Op afstand blussen in verband met ontploffingsgevaar. [Blussen met ?]. TOEGEVOEGD

Wijzigingen met impact op de P-zin vinden we bij P334, P353, P372, P381 en P302 + P334.
Wijzigingen met impact op de P-zin, maar niet in het Nederlands, zijn er bij P312 en P301 + P312.

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. opslag Code P-zin Impact P401 Overeenkomstig bewaren. Gewijzigd P402   / P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Gewijzigd P404 - P405   / P406 In corrosiebestendige/? houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren. Gewijzigd P407 Ruimte laten tussen stapels of pallets. Gewijzigd P410   / P411 Bij maximaal ? °C/? °F bewaren. Gewijzigd P412 Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. Gewijzigd P413 Bulkmateriaal, indien meer dan ? kg, bij temperaturen van maximaal ? °C/? °F bewaren. Gewijzigd P420 Gescheiden bewaren. Gewijzigd P422 Onder ? bewaren. GESCHRAPT P402 + P404   / P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Gewijzigd P403 + P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Gewijzigd P410 + P403 Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Gewijzigd P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. Gewijzigd P411 + P235 Bij maximaal ? °C bewaren. Koel bewaren. GESCHRAPT

Wijzigingen met impact op de P-zin vinden we bij P401, P407 en P420.
Wijzigingen met impact op de P-zin, maar niet in het Nederlands, zijn er bij P406.

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. verwijdering Code P-zin Impact P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar ... Gewijzigd P502 Raadpleeg fabrikant of leverancier voor informatie over terugwinning of recycling Gewijzigd

Wijzigingen met impact op de P-zin zelf, vinden we bij P502.

Gevarenpictogrammen

Alle gevarenpictogrammen, met hun specifieke betekenis, worden getoond in bijlage V bij de CLP-verordening.

De huidige gevarenpictogrammen wijzigen niet, met uitzondering van het symbool voor corrosie (2.2).

Europese indeling

Stoffen en mengsels waarvoor er geharmoniseerde indelings- en etiketteringsvoorschriften bestaan op Europees niveau, zijn opgenomen in bijlage VI bij de CLP-verordening.

Die bijlage word op 2 kleine puntjes aangepast. De wijzigingen hebben te maken met de gevarenklasse en categoriecodes bij 'Huidcorrosie/-irritatie', en met de noten bij de 'Gassen onder druk'. Ze hebben ook een beperkte impact op de omzettingstabel van bijlage VII.

Ten laatste op 31 januari 2018

De nieuwe voorschriften mógen nu al toegepast worden, maar móeten zeker toegepast worden vanaf 1 februari 2018.

Stoffen en mengsels die ten laatste op 31 januari 2018 werden geëtiketteerd of verpakt, mogen verder op de markt gebracht worden volgens de huidige voorschriften.

In werking:

1 februari 2018.

Met overgangsregeling voor stoffen en mengsels die vóór 1 februari 2018 geëtiketteerd of verpakt werden.

Bron: Verordening (EU) 2016/918 van Commissie van 19 mei 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP-verordening), met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang, Pb.L. 14 juni 2016, afl. L156.

Nieuws

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lees meer
Fonds voor arbeidsongevallen wordt 'Federaal agentschap voor beroepsrisico's'
Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt ge´ntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming ...  Lees meer
Klachtensysteem en administratieve geldboetes bij inbreuken op passagiersrechten zee- en binnenvaart
Sinds 18 december 2012 hebben passagiers die over de zee of de binnenwateren reizen, recht op informatie, bijstand en vergoedingen bij annulering of vertragingen. Een gevolg van Europese Verordening ...  Lees meer
search news