Vluchtelingencrisis: extra steun voor opvanginitiatieven Vlaamse gemeenten

De Vlaamse overheid gaat steden en gemeenten die vluchtelingen opvangen extra ondersteunen. Dit jaar maakt ze daarvoor 20 miljoen euro vrij.

Die zal worden toegekend in 2 schijven waarvan de eerste betrekking heeft op de periode van 1 november 2015 tot en met 31 mei 2016 en de tweede op de periode van 1 april 2016 tot en met 31 oktober 2016.

Minstens 10 personen

Al komen niet alle steden en gemeenten in aanmerking voor een subsidie. Er gelden strikte toekenningscriteria. Aanvragen zullen bijvoorbeeld pas aanvaard worden wanneer er per subsidieperiode (1/11/2015 - 31/05/2016 en 1/04/2016 - 31/10/2016) minstens 10 personen werden opgevangen in de instroom van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden die de doelgroep van inburgering vormen.

Verdeling subsidies

De subsidies worden verdeeld op basis van volgende criteria:

70% voor de instroom in de gemeente van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden die dolgroep van inburgering worden in de betrokken subsidieperiode;

20% voor het aantal personen van buitenlandse herkomst in 2014 op het grondgebied van de gemeente. Het gaat hier om personen die legaal in België verblijven en die bij hun geboorte niet de Belgische nationaliteit bezaten of de nationaliteit van een van de lidstaten van de EU, aangevuld met de landen van de EER en met Zwitserland en van wie minstens één van de ouders bij geboorte niet de Belgische nationaliteit bezaten, of de nationaliteit van een van de lidstaten van de EU, aangevuld met de landen van de EER en met Zwitserland;

10% voor sociale maatstaven: 0,66% voor het aantal personen met een voorkeursregeling in de ziekteverzekering in 2013, exclusief leefloners;2,67% voor het aantal kortgeschoolde werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag in 2014;2% voor het gemiddelde aantal geboorten in een kansarm gezin over drie jaar (2012, 2013 en 2014);2% voor het aantal sociale huurappartementen in 2014;2,67% voor het gemiddelde aantal personen dat recht heeft op een leefloon over drie jaar (2012, 2013 en 2014).

Toekenning

De Vlaamse minister bevoegd voor het beleid inzake onthaal en integratie van inwijkelingen kent de individuele subsidies toe. Momenteel, is dat Liesbeth Homans.

Gebruik

De subsidie mag alleen gebruikt worden om de kosten te dekken die voortkomen uit de verhoogde instroom van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden. De gemeenten kunnen de subsidies inzetten voor een aanpak op maat binnen de lokale regie of het bestaande aanbod.

De gemeenten mogen hun bijkomende kosten in rekening brengen vanaf 1 januari 2016.

Rapportering

Gemeenten rapporteren over de uitvoering van hun projecten in de jaarrekeningen van 2016, 2017 en 2018. Ze geven aan welke activiteiten en prestaties zijn verricht en welke effecten er zijn bereikt.

Werd de subsidie niet correct gebruikt, dan wordt ze geheel of gedeeltelijk teruggevorderd.

27 juni 2016

Het besluit van 13 mei 2016 bevat geen specifieke datum van inwerkingtreding. De bepalingen worden dus volgens de algemene regel van kracht, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat is 27 juni 2016.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2016 houdende de bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten in het kader van de vluchtelingenproblematiek, BS 17 juni 2016.

Actualités

Vlaamse sociale bescherming overkoepelt drie zorguitkeringen
Vlaanderen bundelt drie zorgtegemoetkomingen onder de noemer Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om de Vlaamse zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het ...  Lire la suite
Fedris, nouvelle agence des risques professionnels dès le 1er janvier 2017
Le Fonds des Accidents du travail (FAT) et le Fonds des maladies professionnelles (FMP) fusionnent en une seule institution : l'Agence fédérale des risques professionnels, soit 'Fedris' en abrégé. ...  Lire la suite
Un système de traitement des plaintes et des amendes administratives pour les infractions aux droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure
Depuis le 18 décembre 2012, les passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ont droit à des informations, à une assistance et à des indemnités en cas d'annulation ou de retard. ...  Lire la suite
search news